Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.pehasports.com, jest prowadzony przez przedsiębiorcę działającego pod firmą PH SPORT Paweł Handzel z siedziba w Kielcach pod adresem ul. Mielczarskiego 47/5, 25-709 Kielce, nr NIP: 9591845603, nr REGON: 361853160 (zwany dalej: PEHA).
2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Mielczarskiego 47/5, 25-709 Kielce;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 507-272-979;
3) adres poczty elektronicznej: biuro@pehasports.com.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez PEHA polegają na:
1) umożliwieniu nabycia towarów oferowanych w sklepie PEHA poprzez złożenie zamówienia,
2) kontaktowaniu się z Kupującym w sprawie realizacji jego zamówienia,
3) informowaniu Kupującego o stanie realizowanego zamówienia,
4) składaniu zamówień na usługi kurierskie mających na celu dostarczenie zamówionego towaru.
4. Do skutecznego złożenia zamówienia w PEHA niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz konto e-mail i kontaktowy numer telefonu komórkowego.
5. Ceny widniejące na stronie internetowej PEHA, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
6. Wysyłka towarów zamawianych detalicznie jest płatna. O koszcie wysyłki Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego PEHA, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu PEHA, bądź wprowadzenia w nich zmian.
8. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PEHA konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością sklepu internetowego PEHA mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba, że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

 

§ 2
Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym PEHA można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 

§ 3
Płatność

1. W sklepie PEHA istnieje możliwość płatności poprzez przelew na konto bankowe lub płatność za pobraniem przy kurierze.
2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta PEHA.
3. Za moment dokonania płatności w przypadku przelewu na konto bankowe uważa się moment uznania rachunku bankowego PEHA.
4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 

§ 4
Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego PEHA i wynosi 14 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego PEHA.
3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu.
5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy PEHA. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego wyłączona jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny ze względu na to, że towar jest produkowany na indywidualne zamówienie Kupującego według podanej przez niego specyfikacji (art. 38 pkt 3 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

 

§ 6
Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu Cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@pehasports.com oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba, że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. PEHA nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego PEHA, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego PEHA towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PEHA jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PEHA danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
4. PEHA informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PEHA dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
5. PEHA szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym www.pehasports.com/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
6. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PEHA dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego PEHA zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
9. PEHA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.pehasports.com/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby PEHA.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.08.2019 r.